Červené Poříčí

 

Zámek

 

Dnešní zámek vyrostl na místě starší tvrze Jindřicha Mladoty z Jimanic. Ten ji roku 1547 koupil od  Jindřicha z Rýzmberka. Ale již v roce 1569 ji prodává Mikuláši Šicovi z Drahenic, takže samotný zámek je dílem rodu Šiců. Jeho stavbu zahájil Adam Šic z Drahenic. Na místě starší tvrze začal vznikat zámek, do něhož byla pojata i stará tvrz. Zámek byl dostavěn v roce 1611 ve stylu saské renesance. Stavba je typickou ukázkou pozdně renesanční architektury s výrazným německým vlivem. Od vysoké červené zámecké střechy dostalo Poříčí název Červené.  Po stavovské rebelii byl zámek zkonfiskován císařem a roku 1623 prodán plukovníku Filipu Adamovi z Kronenbergu.  V jeho držení však zámek ani panství dlouho nezůstalo. Majitelé se střídali poměrně často.  Za povšimnutí stojí až Franz Klement, vévoda bavorský, který panství získal v roce 1758. Ten  provedl na zámku zajímavé stavební úpravy, hlavně doplňky sochařské výzdoby.  Zámek tak dostal některé prvky pozdně barokní stavby. V rozmezí let 1805 – 1918 patřil zámek přímo vládnoucímu habsbursko - lotrinskému rodu. Výnosy velkostatku, který k zámku náležel se tak staly součástí příjmů císařské koruny. Po vzniku ČSR byl zámek opět zkonfiskován.

Zámek je jednopatrová budova obdélníkového půdorysu s vysokou střechou na bocích zakončenou čtyřpatrovými štíty, členěnými římsami a pilastry. K severní straně budovy přiléhá další křídlo, jež je pozůstatkem původní tvrze. Součástí zámku je i vstupní brána s kamenným portálem, který je  ozdoben lvem s prázdným štítem a Minervou se štítem bavorsko – falckým.

Vnitřní místnosti byly bohužel jednoduše upraveny jako byty a kanceláře Ředitelství lesní správy. Z interiérové výzdoby byly po konfiskaci někde odstraněny barokní štukové stropy a malby byly zabíleny. Přízemí má zachované původní renesanční klenby.

Zámek byl obklopen rozsáhlou zahradou, nejbližší část byla upravena ve francouzském stylu. Od ostatního prostoru byla oddělena hradbou, na níž jsou poprsí 23 českých panovníků. Vznikla po roce 1765.

V současné době probíhá pozvolná rekonstrukce objektu.

 

Kaple Nejsvětějšího srdce Páně

Součástí zámku je také kaple Nejsvětějšího srdce Páně s unikátní tematickou výzdobou pouti božského srdce. Kaple byla založena již v roce 1713, celkový její vzhled však nasvědčuje období intenzivní pozdně barokní aktivity na zámku. Je to stavební skvost a unikát, uvnitř jsou velmi zajímavé štukové motivy představující Nejsvětější srdce Páně putující světem na voze taženém zvířátky, ukřižované, planoucí na vrcholu majáku, apod. Motiv srdce se odráží i na další výzdobě, např. kazatelny a oltáře.