Příchovice

 

Zámek

Rozlehlá vesnice položená v údolí řeky Úhlavy proti Přešticím je jistě starého původu, ale první zmínka o vsi je až z roku 1328, kdy je uváděn Dluhomil z Příchovic. Rod Příchovských z Příchovic je stará vladycká rodina. Jejím erbem byl červený štít se třemi husími krky se zlatými zobáky, obrácenými k rohům štítu. Rod se rozvětvil a je často připomínán v širším okolí. V dalších letech tvrz často střídala majitele a v roce 1575 se Příchovice dostávají do rukou Adamu Nebílovskému z Drahobuze na Poleni.

Dalšími majiteli panství se stali benediktýni, kteří roku 1716 prodávají panství Jindřichu Antonínovi Henigarovi ze Seeberga. Nový majitel potřeboval důstojné sídlo, kterým v té době již zdejší stará tvrz nemohla být. Proto ji dal Jindřich Antonín strhnout a v letech 1718-19 nechal na jejím místě uprostřed rozsáhlého parku, postavit nový barokní zámek. Stavbě ustoupily nejen budovy staré tvrze, ale byla upravena i dispozice vesnice. Ze stavby je znát typický rukopis plzeňského architekta Jakuba Augustona mladšího. Stavba typu maison de plaisance, menší stavby určené jen k občasnému pobytu, byla později jen málo upravována a podržela si tak téměř svůj původní vzhled.

Roku 1784 koupil Příchovice Hugo Damián hrabě ze Schönbornu, který si v tomto kraji budoval rozsáhlé panství. Schönbornové drželi Příchovice až do 20. století, kdy zámek přešel do státního majetku. Ten poté až do nedávné doby sloužil armádě, která v okolí vystavěla rušivé novodobé objekty. Dnes je v soukromém vlastnictví.

Zámek je jednopatrová, obdélníková budova. V hlavním průčelí je rizalit s balkónem, podepíraný sochami atlantů, vytvořenými Lazarem Widmannem.  Na fasádě je umístěn erb hrabat Schönbornů. Na zadním průčelí je dominujicím prvkem polygonální rizalit. Za vstupem je klenutá hala s výsečemi a za ní sala terrena s mělkou bání.

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Na návsi stojí menší obdélníková kaple s trojbokým závěrem a se zvoničkou ve střeše, barokního původu, upravená v novorománském stylu. Je z roku 1883, zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Dal ji postavit Karel Schönborn. Interiér kaple zdobí nad oltářem obraz sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti a obrazy dalších svatých. Nejvzácnější je „Ukřižování“ - dřevořezba neznámého autora, která je po restaurování vystavena v Domě historie Přešticka. Jedná se o dílo ze 17. až 18. století, definované jako kulturní a historická památka.

Vedle kaple je umístěna pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 1. poloviny 18. století.

Okolí Příchovic

Bývalé lázně

Zajímavá místa skrývají okolní lesnaté kopce. Severovýchodně na okraji lesa pod vrchem Ticholovec je skála s malovaným obrazem sv. Vojtěcha. Obraz je památkou na bývalé lázně, které jsou zmiňovány již v 18. stol. Jen několik kroků odtud stávala dřevěná socha sv. Lamberta a poblíž bývala kamenná studánka s hojitelnou vodou pod jménem Svatolambertská. Kousek od obrazu jsou vidět veliké jámy, které bývaly tehdy lázeňskými studánkami. Zde stávala i poustevna a poustevník ticholovecký býval správcem těchto lázní. V minulém století kolovalo u okolního lidu množství povídek a báchorek o poustevnících ticholoveckých, o bájném rytíři z Černého lesa, jemuž býval poustevník ticholovecký dobrým věštbářem.

Kaplička sv. Anny

O této kapličce a mohutné lípě se dodnes vypráví tato pověst. Psal se rok 1742 – bouřlivý rok plný událostí. Ani náš kraj jich nezůstal ušetřen. Co chvíli táhli jím francouzští, bavorští a císařští vojáci. Jednoho dne tohoto roku se prý objevil na cestě od Řenče podivný průvod. Vyhublý kůň táhl vozík, ve kterém leželi tři muži. Nejmladší z nich, skoro ještě chlapec, tlumeně sténal. Rána v jeho boku nesnesitelně pálila. Dva starší muži tupě hleděli před sebe. Podél vozíku kráčeli další čtyři muži. Podle stejnokroje bylo poznati, že jsou to francouzští vojáci, kteří se odtrhli od hlavního voje u Prahy. Našli si vhodné místo k úkrytu i k odpočinku do soumraku. Byli pochodem znaveni a tvrdě usnuli.

Ještě před večerem se připravili k dalšímu pochodu k bavorské hranici. Náhle však všechny polekal hrozivý výkřik raněného vojáka. Uviděl deset husarů na koních, kteří se hnali přímo k nim. Jejich velitel cosi maďarsky vykřikl a obnažené šavle se zaleskly ve vzduchu. Brzy byl nerovný boj u konce – Francouzi byli pobiti. Večer se ještě u vozu cosi pohnulo. To jeden z Francouzů procitl z bezvědomí. Vzal nějaký těžký předmět a rukama a kusem dřeva jej zahrabal v blátivém poli. Potom i on ztratil vědomí navždy. Ráno našli lidé z Příchovic příšernou skupinu mrtvých, které odpoledne pochovali. Na společný hrob nasypali mohylu a zasadili lipku.

Po několika letech tam oral sedlák a jeho pluh o něco zazvonil. Brzy vyňal ze země těžkou kovovou pokladnu, plnou zlatých a stříbrných peněz. Část z nich byla uvolněna na postavení kapličky, která má označovat místo, kde byli pobiti a pochováni francouzští vojáci.

Zasazená lípa zmohutněla a vévodí dnes celému okolí. Její kořeny pokrývají vrcholek, který je onou mohylou na hrobě vojáků.

Vojenský hřbitov z dob Napoleonských válek v Obecním lese

Hřbitov je skryt u polní cesty v Obecním lese. Místo označené tabulkou popisuje událost spojenou s obdobím napoleonských válek počátkem 19. století. Ve válce došlo k morové epidemii. Jedna z obětí, francouzský voják v uniformě důstojníka, byla nalezena při kopání na označeném místě. Ostatky vojáka byly ponechány v zemi a hřbitov připomínala ojedinělá borovice se svatým obrázkem. Dnes označuje hřbitovní prostor skříňka na stromu se zaznamenanou událostí.

U svaté Trojice

Podle vyprávění pamětníků byly v těchto místech na stromech zavěšeny dva obrázky svaté Trojice, připomínající dvě rozdílné události. První obrázek vyjadřoval díkůvzdání pastýře Paška za záchranu vlastního života a ochranu velkého stáda dobytka před urputnou bouří, druhý pak prosbu hraběcího fořta za odpuštění pro napáchané zlo a surovost.

Mezi Přešticemi a Příchovicemi vznikla v roce 2002 vycházková cesta. Vycházková cesta má celkem třináct zastavení. Celá cesta má přispět k poznání zajímavých míst v našem okolí. Na každém zastávkovém místě je informační tabule se základními údaji. Celá trasa je dlouhá 19.710m.

Zastávková místa:

1)     Přeštice – náměstí, rodný dům J. Hlávky, Dům historie Přešticka, přeštický chrám

2)     Socha sv. J. Nepomuckého – na mostě přes Úhlavu Na Zámotech

3)      Židovský hřbitov

4)      Kostelík Vícov

5)      Hřbitov z dob Napoleonských válek v Obecním lese

6)      Památné místo sv. Trojice

7)      Místo bývalých lázní sv. Lamberta na Ticholovci

8)      Malba na skále – sv. Vojtěch v lese Ticholovci

9)      Kaplička sv. Anny s chráněnou lípou

10)  Příchovický potok

11)  Obec Radkovice

12)  Hrad Skála

13)  Příchovice – zámek, kaple, koupaliště Ostrov