Dům s pečovatelskou službou

Město Švihov zřizuje Dům s pečovatelskou službou. Jedná se o objekt s 10 samostatnými malometrážními byty  s předsíňkou,  umyvadlem a WC, u dvou bytů i s koupelnou. Pro ostatní byty je koupelna  společná vždy na patře. Objekt je účelově určen občanům, kteří pobírají starobní nebo invalidní důchod a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního  postižení a potřebují pečovatelskou službu. Celkový zdravotní stav žadatele musí být takový, že nevyžaduje komplexní péči  a umožňuje vést poměrně samostatný způsob života. V DPS Švihov nelze ubytovat občany trvale ležící, postižené psychózami a jinými psychickými poruchami, pod jejichž vlivem by byl narušován život v DPS (jako např. psychopatie a rysy nesnášenlivosti s asociálním jednáním, alkoholismus a jiné toxikománie, apod.)

Obyvatelům v DPS je poskytována pečovatelská služba Oblastní charitou v Klatovech v pracovní dny pondělí až pátek v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. Služby jsou poskytovány dle požadavků jednotlivých obyvatel v rozsahu:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně

c) pomoc při zajištění stravy

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Žádosti o poskytnutí nájmu bytu v DPS Švihov lze podávat průběžně na MěÚ Švihov, v současné době je i pravděpodobnost rychlého přidělení bytu.

V přiložených souborech je tiskopis žádosti, dále provozní a domácí řád.