Rušení trvalého pobytu
Titulní stránka » MĚSTSKÝ ÚŘAD  » Evidence obyvatel  

Rušení trvalého pobytu

Základní informace:

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevznikají žádná práva k tomuto objektu ani k vlastníkovi nemovitostí.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost a pod):

 Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností 

 • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo 

 • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část


  Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle předchozího odstavce jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v předchozím odstavci ohlašovně prokázat.


  Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která předloží doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan přihlásil k trvalému pobytu. Vlastník objektu nemusí dokládat vlastnické právo, tudíž oprávněnost podání žádosti, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.


  Je-li údaj o místu trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen – Švihov, nám. Dr. E.Beneše 38

   

  Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

  Jak a kam se obrátit:

 • na městský úřad v místě trvalého pobytu

   

  Navrhovatel je povinen doložit oprávněnost svého požadavku.

   

  Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

  Městský úřad Švihov
  nám. Dr. E. Beneše 38
  340 12 Švihov

  Formuláře, doklady, náležitosti:

  Tiskopis „Návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu“ je k dispozici na MěÚ Švihov nebo na www.svihov – formuláře.

   

  Jaké jsou správní poplatky a jak je máte uhradit:

  Správní poplatek Kč 100,-- za každou osobu uvedenou v návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu a hradí se v hotovosti v pokladně MěÚ Švihov při podání žádosti.

   

  Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

  Lhůty pro vyřízení stanovuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád – tj. bezodkladně, do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

   

  Další požadované činnosti:

  Ze zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech vyplývá občanovi povinnost do 15ti pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, podat žádost o nový občanský průkaz. Pokud by tuto povinnost nesplnil, dopustil by se přestupku podle § 16a citovaného zákona, za který lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

   

  Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

  Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

   

  Opravné prostředky:

  Proti rozhodnutí ohlašovny lze podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal k nadřízenému orgánu, což je Krajský úřad Plzeňského kraje.

   

  Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

  Žádné.

  Upozornění:
  Občan nemůže sám proti sobě podat návrh na zrušení své adresy trvalého pobytu. Ohlašovna rozhoduje pouze o trvalém pobytu státních občanů České republiky, pobyty cizích státních příslušníků řeší výhradně cizinecká policie.

   

  Doručování listovních zásilek osobám, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu:

  Doručení listovních zásilek osobám, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu na adresu sídla ohlašovny- tzn. Švihov, nám. Dr. E.Beneše 38.

  Ohlašovna, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistí vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.


  Závazná pravidla pro nakládání s poštovními zásilkami jsou stanovena pro provozovatele poštovní licence, zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená právní úprava řeší komplexně postupy provozovatele při převzetí, doručení, nemožnosti doručení, otevření, prodeji nebo zničení poštovní zásilky provozovatelem.
Tisknout dokument Tisknout   Doporučit přátelům dokument Doporučit přátelům