» Úvodní stránka » Dokumenty pro ÚD  » dokument
 

 

Městský úřad Švihov,
Město Švihov

Náměstí Dr. E. Beneše 38
340 12   Švihov
IČ: 00256153
DIČ: CZ00256153
bankovní spojení: 211150690/0300

telefon: +420 376 393 244
fax: +420 376 393 244

el. podatelna: podatelna@svihov.cz
http://www.svihov.cz

ID datové schránky: x63ba4c

Úřední hodiny:
Po, St: 08.00 - 17.00
V době krizového opatření

rss  | mapa serveru  | 
Návrh výroku územního rozhodnutí - Švihov - kanalizační přípojka pro č.p.185

                          MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20  Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

<>

    

Spis. zn.:

OVÚP/2295/08/Ka

 

V Klatovech, dne : 31.3.2008

 

Č.j.:

OVÚP/2296/08

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Tel.:

I.Kamenová

376 347 323

 

 

 

                                                              NÁVRH

                                                                        VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

 

            PhDr Miloslav Kafka, nar. 9.9.1944, Mánesova 1059, , 120 00  Praha 2,
            Bc. Miluše Kafková, nar. 16.8.1954, Mánesova 1059, , 120 00  Praha 2,

            které zastupuje Ing.  Jan Petrmichl, Koldinova 226, 339 01 Klatovy 

(dále jen "žadatelé") podali dne 31.3.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

            Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

            K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě).

 

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu výroku:

I.          Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

Švihov - kanalizační přípojka pro č.p. 185

na pozemku st. p. 29, parc. č. 1626/1 v katastrálním území Švihov u Klatov.

 

Druh a účel umisťované stavby:

-            Stavba kanalizačních přípojek bude řešit odtok splaškových a dešťových vod z objektu č.p. 185 do veřejné oddílné kanalizace. Kanalizační přípojka splašková DN 150  bude napojena na stávající veřejnou splaškovou kanalizaci DN 300 v v silnici III.tř. č. 18322. Celková délka přípojky bude 6,80 m. Kanalizační přípojka dešťová DN 150 bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci v nezpevněné krajnici komunikace . Celková délka přípojky bude 4,70 m.

 

II.       Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.         Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy (1:250) se zakreslením umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2.         Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací k územnímu řízení, kterou zpracovala  firma HYDROPLAN, Ing. Petrmichl (ČKAIT 0201101) v srpnu 2007.

3.         Kanalizační přípojky budou připojeny na veřejnou kanalizaci za podmínek vyplývajících z vyjádření Lesního a vodního hospodářství Švihov č.j. 7/08 ze dne 8.1.2008.

4.         Z vyjádření SÚS Klatovy vyplývají  tyto podmínky: a) provádění prací v tělesech silnic a silničních pozemcích musí být v souladu s TP 146 Ministerstva dopravy a spojů ČR; b) s investorem bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na uložení zařízení do tělesa silnice a silničních pozemků.  

 

 

P o u č e n í :

            Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

            Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku.

 

 

 

Za správnost:     Ivana Kamenová,  oprávněná úřední osoba v.r.

                                                                                                 

 

Tento návrh výroku rozhodnutí musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.

 

 

Vyvěšeno dne:                                                 Sejmuto dne:

 

razítko, podpis                                                  razítko, podpis

 

 

 

Obdrží:

Ing.  Jan Petrmichl, Koldinova 226, 339 01 Klatovy  jako zástupce PhDr Miloslav Kafka, nar. 9.9.1944, Mánesova 1059, , 120 00  Praha 2,        Bc. Miluše Kafková, nar. 16.8.1954, Mánesova 1059, , 120 00  Praha 2,

             

 

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech  po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚR MěÚ Klatovy) včetně situace

Městský úřad Švihov, se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově  po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚR MěÚ Klatovy) včetně situace

 

Dále obdrží:

Město Švihov, Nám. E. Beneše 38, 340 12  Švihov

Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 67  Klatovy IV
Lesní a vodní hospodářství Švihov, nám. E.Beneše 38, 340 12 Švihov

Telefónica 02 Czech Republic, a.s. DLSS Plzeň, Olšanská 55/5, 130 34  Praha 3

Západočeská plynárenská a.s., E.Beneše 70, 320 06  Plzeň