Městský úřad Švihov,
Město Švihov

Náměstí Dr. E. Beneše 38
340 12   Švihov
IČ: 00256153
DIČ: CZ00256153
bankovní spojení: 211150690/0300

telefon: +420 376 393 244
fax: +420 376 393 244

el. podatelna: podatelna@svihov.cz
http://www.svihov.cz

ID datové schránky: x63ba4c

Úřední hodiny:
Po, St: 08.00 - 17.00
V době krizového opatření

rss  | mapa serveru  | 
Rušení trvalého pobytu

Rušení trvalého pobytu

Základní informace:

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevznikají žádná práva k tomuto objektu ani k vlastníkovi nemovitostí.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost a pod):

 Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností 

 • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo 

 • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část


  Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle předchozího odstavce jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v předchozím odstavci ohlašovně prokázat.


  Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která předloží doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan přihlásil k trvalému pobytu. Vlastník objektu nemusí dokládat vlastnické právo, tudíž oprávněnost podání žádosti, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.


  Je-li údaj o místu trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen – Švihov, nám. Dr. E.Beneše 38

   

  Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

  Jak a kam se obrátit:

 • na městský úřad v místě trvalého pobytu

   

  Navrhovatel je povinen doložit oprávněnost svého požadavku.

   

  Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

  Městský úřad Švihov
  nám. Dr. E. Beneše 38
  340 12 Švihov

  Formuláře, doklady, náležitosti:

  Tiskopis „Návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu“ je k dispozici na MěÚ Švihov nebo na www.svihov – formuláře.

   

  Jaké jsou správní poplatky a jak je máte uhradit:

  Správní poplatek Kč 100,-- za každou osobu uvedenou v návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu a hradí se v hotovosti v pokladně MěÚ Švihov při podání žádosti.

   

  Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

  Lhůty pro vyřízení stanovuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád – tj. bezodkladně, do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

   

  Další požadované činnosti:

  Ze zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech vyplývá občanovi povinnost do 15ti pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, podat žádost o nový občanský průkaz. Pokud by tuto povinnost nesplnil, dopustil by se přestupku podle § 16a citovaného zákona, za který lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

   

  Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

  Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

   

  Opravné prostředky:

  Proti rozhodnutí ohlašovny lze podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal k nadřízenému orgánu, což je Krajský úřad Plzeňského kraje.

   

  Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

  Žádné.

  Upozornění:
  Občan nemůže sám proti sobě podat návrh na zrušení své adresy trvalého pobytu. Ohlašovna rozhoduje pouze o trvalém pobytu státních občanů České republiky, pobyty cizích státních příslušníků řeší výhradně cizinecká policie.

   

  Doručování listovních zásilek osobám, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu:

  Doručení listovních zásilek osobám, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu na adresu sídla ohlašovny- tzn. Švihov, nám. Dr. E.Beneše 38.

  Ohlašovna, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistí vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.


  Závazná pravidla pro nakládání s poštovními zásilkami jsou stanovena pro provozovatele poštovní licence, zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená právní úprava řeší komplexně postupy provozovatele při převzetí, doručení, nemožnosti doručení, otevření, prodeji nebo zničení poštovní zásilky provozovatelem.návrh na zrušení TP.pdf