Městský úřad Švihov,
Město Švihov

Náměstí Dr. E. Beneše 38
340 12   Švihov
IČ: 00256153
DIČ: CZ00256153
bankovní spojení: 211150690/0300

telefon: +420 376 393 244
fax: +420 376 393 244

el. podatelna: podatelna@svihov.cz
http://www.svihov.cz

ID datové schránky: x63ba4c

Úřední hodiny:
Po, St: 08.00 - 17.00
V době krizového opatření

rss  | mapa serveru  | 
Trvalý pobyt - přihlašování

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. na obecním úřadu.

      Při ohlášení změny TP  je občan povinen:

*                               vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu

*                               předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část

*                               předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Do přihlašovacího lístku k trvalému pobytu je občan povinen uvést údaje o:

*                               jménu, případně jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,

*                               vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby.

     

     Formuláře

Tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" je k dispozici na každé ohlašovně.

Správní poplatek

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.

Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Lhůty

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoven