Městský úřad Švihov,
Město Švihov

Náměstí Dr. E. Beneše 38
340 12   Švihov
IČ: 00256153
DIČ: CZ00256153
bankovní spojení: 211150690/0300

telefon: +420 376 393 244
fax: +420 376 393 244

el. podatelna: podatelna@svihov.cz
http://www.svihov.cz

ID datové schránky: x63ba4c

Úřední hodiny:
Po, St: 08.00 - 17.00
V době krizového opatření

rss  | mapa serveru  | 


Zámek

Ves Ježovy se vyskytuje v pramenech poprvé v roce 1251 a jejím držitelem byl tehdy Bohuslav z Ježova, z rodu Drslaviců, dvořan markrabího Přemysla na Netolicích. Tehdy se poprvé uvádí stará gotická tvrz. V 15. století drželi statek rytíři z Damnic a koncem 15. století se na Ježovech usadili Nebílovští z Drahobuze. Noví majitelé si v první čtvrtině 16. století postavili pod starou tvrzí v rovinaté louce v blízkosti potoka novou rozlehlou tvrz, která byla obehnána vodním příkopem. Staré sídlo, které stávalo na malém, uměle vytvořeném návrší nad dnešním zámkem, postupně beze stopy zaniklo. Nová tvrz byla větší kamenná stavba krytá prejzy.

 

Na počátku 17. století držel Ježovy Jan Kryštof Račín z Račína, který je v r. 1615 prodal Jindřichovi Černínovi z Chudenic, pánu na Švihově. Při dělení jeho pozůstalosti v r. 1640 se o tvrzi píše, že je "od kamene dobře vystavěná a cihlami přikrytá se všemi a všelijakými pokoji". Během této doby byla  tvrz upravena v moderním renesančním duchu.

 

V roce 1663 zdědil ježovský statek jeho potomek Jan Heřman Černín, který tvrz přestavěl v raně barokní zámek. Černínové vlastnili Ježovy až téměř do poloviny 18. století. Od nich je nakonec získali Morzinové, kteří je připojili ke svému merklínskému statku. Nový majitel přestavěl zámek v pozdně barokním slohu. Objekt se stal obydlím správce a dvorské čeledi.

 

Zámek byl od roku 1945 majetkem MNV, který jej dal upravit pro kulturní potřeby obce. V letech 1973 - 75 proběhla rekonstrukce objektu, který získal novou střechu, fasádu a nově omítnuta byla i ohradní zeď. V části zámečku byla zřízena restaurace, která v podobě zámecké vinárny byla v provozu ještě v r. 2000. V devadesátých letech 20. stol. získala zámek rodina Beranova (vnuci posledních majitelů) a zámek je dnes využit pouze jako byty. Restaurace ani vinárna již v objektu není.

Zámek je jednopatrová budova obdélníkového půdorysu s vysokou valbovou střechou. Na jižní (zahradní) straně z nevelké stavby vystupuje zajímavý polygonální útvar kaple, připomínající baštu. Stěny zámku jsou členěny lizénovými rámci. Podélné stěny mají sedm okenních os, postranní čtyři. Okna jsou orámována jednoduchými šambránami, nad nimiž jsou ploché baldachýnové římsy, zakončené piniovou šiškou. Parapet je zdoben jednoduchými kartušemi. Místnosti mají štukovou výzdobu, která je v prvním patře porušena novými příčkami. V přízemí vpravo od vchodu je rozlehlá klenutá místnost, dlážděná původními šestibokými dlaždicemi, a za ní pokoj, v němž je raně barokní krb s bohatou štukovou výzdobou, který svými formami připomíná ještě pozdní renesanci. Objevil se názor, že zde pracoval jako polír Marko Antonio Gilmetti. Uprostřed štítového nástavce krbu s postranními volutami je kartuš s černínským znakem.

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Na nepravidelné návsi před zámkem stojí barokní kaple sv. Jana Nepomuckého. Na stavbu kaple přispěli hrabě Jan Kolovrat Krakovský a obyvatelé Ježov a okolí. Základní kámen byl položen roku 1838.

Železobetonový kryt

Železobetonový kryt byl vybudován československou armádou v letech 1937 – 1938 jako součást tzv. 3. obranné linie. Okolní opevnění byla po podepsání Mnichovské dohody čsl. armádou zničena, toto však vzhledem k blízkosti obydlí zůstalo zachováno.

Mohylové pohřebiště

Mohylové pohřebiště se nachází přibližně 2 km severně od obce Ježovy, v lese zvaném Dolejší.

  Ježovy (5)